July 18, 2018

CoE Site Index  |  

Previous Group Photos


Research Group Summer 2011

From left to right: Rafael (and Gabriela) Quirino, Mark Rogalski, Ying Xia, Amir Badshah, Mitch Rock, Prashanth Badrinarayanan, WonJong Yu, Diana Gottschalk, Yuzhan Li, Xiaofeng Wang, Hongchao Wu, Hongyu Cui, Peter Hondred, Rui Ding, Tim Mauldin, Mahendra Thunga, Tom Garrison, Danny Vennerberg, Mike Kessler.

Kessler Research Group

Research Group Summer 2010

Back Row: Jong Keun Lee, Xia Sheng, Peter Hondred, Mike Kessler, Eddie Stefanescu, Tim Mauldin

Front Row: Prashanth Badrinarayanan, Mahendra Thunga, Hongyu Cui, Diana Gottschalk, Eliseo De León, Mark Rogalski, Ella Spiegel, Kelsey Larson, Kelly Earl, Riley Hanus.


Research Group Summer 2009

Back Row: Jonathan Henson, Shan Zhou, Xia Sheng, Tim Mauldin, Mike Kessler

Front Row: Prashanth Badrinarayanan, Hongyu Cui, Brianna Dowdy, Wilber Lio, Mahendra Thunga


Research Group Summer 2008

From left to right: Karen Haman, Wilber Lio, Elease McLaurin, Young Eun Hwang, Fen Chao, Cory Sents, Ethan Kessler, Mike Kessler, Wonje Jeong, Kara Kessler, Xia Sheng, Tim Mauldin, Prashanth Badrinarayanan


Research Group Summer 2007

From left to right: Will Goertzen, Xia Sheng, Wonje Jeong, Louis Charles, Mike Kessler, Wilber Lio, Tim Maldin, Karen Haman


Research Group Spring 2006

From left to right: Xing Liu, Will Goertzen, Wonje Jeong, Xia Sheng, Louis Charles, Mike Kessler, Jong Keun Lee


Research Group Spring 2003

From left to right: Mike Kessler, Roja Palakodeti, Jeff Wilson, Josh Duell, Syed Ahmed, Shanti Kumar Vemuri